თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე:

1. ეს თანხმობა გაიცემა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, როგორც ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე, ასევე მათი გამოყენებით.
2. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობა მომხმარებელის მიერ გაიცემა თავისუფლად, საკუთარი ნებით და თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე.
3. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი: ფედერალური კანონების ან ნორმატიული სამართლებრივი აქტების მოთხოვნების შესრულება, ასევე კლიენტის/კონტრაგენტისა და პერსონალური მონაცემების სხვა სუბიექტების მიმართ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება.
4. პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძველია: „პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ“ 2012 წლის 16 იანვრის კანონი No5669-РС (რს).
5. პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას განხორციელდება შემდეგი მოქმედებები: შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), ამოღება, გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, წარდგენა, წვდომა), დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება.
6. პერსონალური მონაცემების მესამე პირებზე გადაცემა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის, პერსონალური მონაცემების სუბიექტის მონაწილეობით დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ან პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობით.